स्थानीय तहको लागि
सामाजिक व्यवहार परिवर्तन क्षमता अभिबृद्धि सहयोगी सामग्री

sbc palika package

अनुसूचीहरु

प्रकार शिर्षक प्रकाशित मिति कार्य
अनुसूची १:  समुदाय र लक्षित समूहसँगको छलफल व्यवस्थापन योजना 2020-01-24
अनुसूची २ समुदाय र लक्षित समूहसँगको छलफलको प्रतिवेदन 2020-01-24
अनुसूची ३ स्थानीयस्तरमा प्रयोगको लागि सामग्रीहरूको समीक्षा गर्नको लागि चेकलिस्ट 2020-01-24
अनुसूची ४ उपलब्ध सञ्चार सामग्रीलाई कसरी स्थानीय अनुकूल बनाउने तरिका 2020-01-24
अनुसूची ५ सामग्री उत्पादनका चरणहरू 2020-01-24
अनुसूची ६ सामग्री उत्पादनको लागि आह्वान गर्दा अनुसार उल्लेख हुनुपर्ने कुराहरू 2020-01-24
अनुसूची ७ स्वास्थ्यको विभिन्न विषयमा सामाजिक व्यवहार परिवर्तनका लागि सूचकांकहरू 2020-01-24
अनुसूची ८ स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको नमुना कार्यविधि २०७५ मा तोकिएअनुसार स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको कार्य विवरण परिच्छेद– ५ 2020-01-24
अनुसूची ९ यस सहयोगी सामाग्रीको विकास, समिक्षा, सुझाव र कार्यशालाहरुमा संलग्न सदस्यहरु 2020-01-24
ccp break through action